Till sina lärljungar sade Jesus: "Eder är givet att lära känna himmelrikets hemligheter..." Matt. 13:11.


Jesus Kristus säger här i bibeltexten, att de som blivit födda på nytt med Guds Ord har fått nåd av Gud, att lära känna till himmelrikets hemligheter.
Du som läser den här hemsidan kan också få nåd att lära känna "himmelrikets hemligheter" ty Bibeln säger tydligt och klart, att: "...alla dem som togo emot honom (alltså Jesus Kristus, som är Guds levande
Ord. Dem) gav han makt att bliva Guds barn..."   Joh. 1:12. 
Bibeln säger, att: "De hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud."   Joh. 1:13.
Det betyder, att de människor som tagit emot Guds Ord, som är Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje o.s.v, de har blivit födda på nytt i sin ande och i sitt sinne till att vara Guds och Jesu Kristi avbild. Ty aposteln Paulus, som tagit emot Guds Ord i sin ande säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Aposteln Paulus fick nåd, att se Guds hemlighet och säger, att: "...den hemlighet, som tidsåldrar och släkten igenom hade varit fördold, men som nu har blivit uppenbarad för hans heliga. Ty för dem ville Gud kungöra, huru rik på härlighet den är bland hedningarna, denna hemlighet, vilken är Kristus i eder, vårt härlighetshopp."   Kol. 1:26-27.
Bibeln förklarar mycket tydligt för oss, att den gudomliga kraften och hemligheten till Guds härlighet uppenbaras i Guds Ord.
Aposteln Petrus uppmanar oss i sitt brev och säger: "Renen eder ande, i lydnad för sanningen, till oskrymtad broderlig kärlek; och älsken varandra av anden med uthållig kärlek, I som ären födda på nytt...genom Guds levande Ord, som förbliver."1 Pet. 1:22-23.
Bibeln berättar, att när Jesus Kristus började sin verksamhet så framhöll han och sade han, att: "Jag har kommit ned från himmelen, icke för att göra min vilja, utan för att göra dens vilja, som har sänt mig."  Joh. 6:38.  Se symbolbilden här ner till vänster.Då Jesus Kristus började sin andliga verksamhet uppenbarade han Guds kraft i Guds Ord, genom honom. Gud använde Jesus, som ett andligt verktyg, ty Jesus sade, att: "De ord jag talar till eder talar jag icke av mig själv. Och gärningarna, dem gör Fadern, som bor i mig; de äro hans verk."  Joh. 14:10. Se symbolbild hör till höger.


Många som bekänner sig som kristna har tiderna igenom sökt, att finna Gud och Jesus Kristus, men de har inte funnit det, som deras ande sökt efter.
Anledningen att de inte funnit det de sökt, är att de sökt efter en Gud och Jesus där ovan molnen. De har inte förstått Jesu Ord där Jesus säger, att: "Guds rike är invärtes i eder."   Luk 17:21.


Jesus sade, att: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike."   Joh. 3:3.
Bibeln säger, att vi måste födas på nytt med Guds Ord, för att kunna se kraften och det andliga livet i Guds Ord. I brevet till Efesierna säger aposteln Paulus, att: "Kristus genom tron må bo i eder ande och i I mån vara rotade och grundade i kärleken, så att I tillika med alla de heliga till fullo förmån fatta, vad bredden och längden och höjden och djupet är, och så lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap. Ty så skolen I bliva helt uppfyllda av all Guds fullhet."Efe. 3:17-19.


Den Gud och den Jesus Kristus som vår ande längtar och söker efter finns och uppenbaras i Guds eviga Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v.
Uppenbarelseboken säger om Jesus, att: "...Det namn han har fått är Guds Ord."  Upp. 19:13.
Det betyder, att när Jesus säger till sina lärljungar, att han är: "Vägen, Sanningen och Livet."  då upplyser han oss om, att: "Vägen, Sanningen och Livet"  finns
i Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v. Joh. 14:6. 
Bibeln lär, att Gud är trofast och Han har i sitt Ord givit löfte åt alla dem, som söker efter det andliga livet och säger: "Men åt alla dem som togo emot honom gav han makt att bliva Guds barn, åt alla dem som tro på hans namn; och de hava blivit födda, icke av blod, ej heller av köttslig vilja, ej heller av någon mans vilja, utan av Gud. Och Ordet vart kött och tog sin boning (
i ) oss, och vi sågo hans härlighet, vi sågo liksom en enfödd Sons härlighet från sin Fader, och han var full av NÅD och SANNING." Joh. 1:12-14.
Lyssna!
Jesus Kristus talar här till dig just nu i denna stund och säger, att: "Om någon älskar mig, så håller han mitt ord; och min Fader skall älska honom, och vi skola komma till honom och taga vår boning (
i ) honom." Joh. 14:23. Se symbolbilden här ovan till höger.
Bibeln lär tydligt och klart, att om Guds-Ordet inte får ta sin boning i vår ande och i vårt sinne då finns det ingen möjlighet för människan att kunna bli varken frälst eller helgad, ty det är endast Guds-Ordet
i oss, som kan frälsa och helga oss till ett nytt andligt liv.

Många som bekänner sig som kristna har aldrig tagit emot Jesus Kristus i sin ande utan de väntar på att någon gång i framtiden få uppleva Kristus i sitt inre. De har aldrig förstått, att utan Kristus i sin ande kan de aldrig bli frälsta eller helgade och inte heller kan de: "lära känna himmelrikets hemligheter,"  som Jesus talade om. Matt. 13:11.
Som exempel: Om du blir sjuk då kan medicinen inte hjälpa dig så länge som medecinen är utanför dig. Se symbolbilden här till vänster.


Men om du tillåter att medicinen får komma in i din kropp då som först kan medicinen hjälpa dig att fördriva sjukdomen så att du blir frisk. Se symbolbilden här ovan till höger.
Många så kallade bekännande kristna blir mycket upprörda, då man hänvisar till Guds Ord, som upplyser om, att Kristus skall leva i vår ande och i vårt sinne. T.ex. där Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20.
I stället för att tillåta att Jesus Kristus skall leva och verka i deras ande så får man höra hur dessa människor tackar Gud för att: "Jesus vandrar vid deras sida." 
Dessa ljumma kristna är att likna vid, att: Om du t.ex. bor i en villa eller om du bor i en lägenhet och vattenledningarna gått sönder i huset och du skickar bud efter en rörmokare för att få skadan lagad men samtidig så vägrar du att släppa in honom i huset.


Men om du önskar, att få den skadade vattenledningen lagad så är det ju klart att du måste tillåta att att rörmokaren får komma in i huset för att reparera skadan eller hur? Se symbolbilden här till vänster.S
När det gäller ljumma de kristna och deras syn på Jesus Kristus, så vägrar de att släppa in honom i sin ande. I stället så hör man hur de tackar Gud för att: "Kristus vandrar vid deras sida"  och han hålles utanför deras ande.

Bibeln lär, att när Jesus började sin missionsverksamhet så: "...Förde man till honom många som voro besatta; och han drev ut ( de onda ) andarna med sitt blotta ord..."  Matt. 8:16.
Många bekännande kristna är så uppfyllda av det världsliga, som orsakiar, att Jesus Kristus inte kan komma in i deras ande.
Och så länge, som de världsliga råder i dina tankar och i dina gärningar är du bunden och fängslad av mörkrets makter. Lägg märke till, att mörkret kan endast vara närvarande i din ande på grund av Jesu Kristi frånvaro. Och det andliga mörkret kan endast vara närvarande, på grund av Jesu Kristi frånvaro.
Om du t.ex. går in i ett mörkt rum och tänder en lampa, då får du se, att i samma stund, som lampan tänds så försvinner mörkret. Och i samma stund du tar emot Jesus Kristus och Sanningens Ande i din ande, så försvinner alla mörkrets onda andar. Ty i samma stund, som du tar emot Kärlekens Ande, försvinner Hatets och Föraktets Ande. I samma stund du tar emot Trons Ande försvinner Tvivlets Ande. Detta är Jesu Kristi budskap till dig om frälsning och helgelse.
När aposteln Paulus i sitt sökande efter himmelens Gud tog emot Guds Ord och Jesus Kristus, som är evig Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Trofasthet, Godhet, Givmildhet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Frid och Glädje, o.s.v, i sin ande, då fick han se Guds härlighet i sitt inre och han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Först när vi tagit emot Guds ord i vår ande och i vårt sinne och tillåter, att de olika Guds-Orden får verka i och igenom oss. Och då, som först förstår vi Jesu Ord där han säger: "Se, jag har givit eder makt att trampa på ormar och skorpioner och att förtrampa all ovännens härsmakt, och han skall icke kunna göra eder någon skada." Luk. 10:19.
Bib eln upplyser oss om, att ovännens härsmakt: Ormar och skorpioner, som Jesus talar om här i bibeltexten, är symbolbilder på alla negativa tankar och alla ondskans olika angrepp, som möter oss i vardagslivet. Men dem som är uppfyllda med Jesus kristus och Guds-Ord i sin ande och i sitt sinne på dem har djävulen och det onda ingen makt.
Du som läser detta kanske tillhör någon religion du kanske tror på någon särskild kyrka eller någon sekt, men då skall du veta, att den Gudomliga kraften, finns inte i en tro på kyrkan eller på prästyen, utan det är endast en ren tro på Guds Ord, som kan fördriva ondskans makter. 
Aposteln Petrus talar ännu i dag till oss och säger, att: "I ingen annan finnes frälsning; ej heller finnes under himmelen något annat namn, bland människor givet, genom vilket vi kunna bliva frälsta."  Apg. 4:12.
Lyssna!
Strax innan Jesus lämnade den här världen och for upp till sin Fader bad han för sina lärljungar och sade till sin Fader: "Jag har givit dem ditt ord; och världen har hatat dem, eftersom de icke äro av världen, likasom icke heller jag är av världen. Jag beder icke, att du skall taga dem bort ur världen, utan att du skall bevara dem från det onda."
"De äro icke av världen, likasom icke heller jag är av världen. Helga dem i Sanningen; ditt ord är Sanning. Såsom du har sänt mig i världen, så har ock jag sänt dem i världen. Och jag helgar mig till ett offer för dem, på det att ock de må vara i Sanning helgade."
"Men icke för dessa allenast beder jag, utan ock för dem som genom deras ord komma till tro på mig; jag beder, att de alla må vara ETT och att, såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också de må vara i oss, för att världen skall tro, att du har sänt mig."
"Och den härlighet, som du har givit åt mig, den har jag givit åt dem, för att de skola vara
ETT, såsom vi äro ETT - jag i dem och du i mig - ja, för att de skola vara fullkomligt förenade till ETT."
  Joh. 17:14-23.  Se symbolbilden här till höger.
Bibeln säger, att om vi i genstridighet vägrar, att ta emot Guds ord, såsom Jesus Kristus och bibeln lär, då hjälper det inte, att någon säger: "Jag tror på Gud."  Eller att någon säger: "Jag tillhör en kyrka."  Eller en annan säger: "Jag tillhör Ekumeniken och tror på den."  Inte heller hjälper det om någon säger: "Jag tror på ljusterapi och på magiska stenar." Ty inget av det, som hör världen till kan föda oss fram till ett andligt liv i Gud och i Jesus Kristus. Ty bibeln lär tydligt och klart, att det är endast Guds ord och den helige Ande, som kan föda oss fram till helgade människor i Jesus Kristus.
Bibeln lär, att om vi saknar Guds ord i vår ande och i vårt sinne, de ord, som är oss givna till frälsning och helgelse så kan vi aldrig bli Guds barn. Icke heller kan vi få Guds rike till arvedel. 
Till Nikodemus en rådsherre och farisée sade Jesus, att: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike...Det som är fött av kött, det är kött; och det som är fött av Anden, det är ande. Förundra dig icke över att jag sade dig, att I måsten födas på nytt."  Joh. 3:3-7.
Lyssna: Jesus säger i sin bön till sin Fader, att: "Jag har givit dem ditt ord."  Det är endast Guds ord, som kan föda oss framt till ett nytt andligt liv. 
Den andliga hemligheten, som uppenbaras i bibeln, och som övergår alla religioner kyrkor sekter och samfund, är, att det finns inget annat namn bland människor givet i hela världen, än namnet Jesus Kristus, som kan frälsa och helga oss förlorade människor till ett nytt andligt liv och till en gemenskap med Gud och de heliga. Apg. 4:12.
Bibeln säger: "Och han som satt på tronen sade: Se, jag gör allting nytt.
Han sade vidare till mig: Det är gjort. Jag är A och O. begynnelsen och änden. Åt den som törstar skall jag giva att dricka för intet ur källan med livets vatten. Den som vinner seger, han skall få detta till arvedel, och jag skall vara hans Gud, och han skall vara min son."  Upp. 21:5-7.
Gud välsigne Er alla som läser detta, att Ni får nåd, att förstå den frälsning och den helgelse, som är oss alla givna i Jesu Kristi namn. Hälsar 

Gatumissionär
Bror Espegren
Till hemsida 1. Klicka här!
                                                                                                   © Upphovsratt