Frikyrka: "Den Apostoliska Kyrkan!"


Personuppgifter/ Gästbok/ Bloggsidor/ Innehållsförteckning 
Free Church: "The Apostolic Church!"
/ English websites!   /   Spanska webbsidor.. Páginas web en español!Bibeln säger enligt nya testamentet, att: "Människans ande skall vara ett Tempel åt Gud!"
Lägg särskilt märke till, att det Apostoliska andliga Templet, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen har ingen gemenskap med de världsliga religionerna eller med de världsliga kyrkorna. 
Det andliga Templet är inte byggd med sten eller trä utan det är byggt med Guds heliga Ord i den helgade människans ande. 

Apg. 2:1-21. Klicka här!
Vi ser idag en stor ondska i världen, men himmelens Gud och Jesus Kristus har segrat över alla djävulens, lögner, orättfärdighet och all ondska. Därför kan vi alla, i dag få uppleva, Nåd, Frid och Glädje. Där vi tillsammans med Konung David får bedja, att: "HERREN är min herde, mig skall intet fattas, han låter mig vila på gröna ängar; han för mig till vatten där jag finner ro, han vederkvicker min själ; han leder mig på rätta vägar, för sitt namns skull. Om jag ock vandrar i dödsskuggans dal, fruktar jag intet ont, ty du är med mig; din käpp och stav, de trösta mig. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn; du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Godhet allenast och nåd skola följa mig  i alla mina livsdagar, och jag skall åter få bo i HERRENS hus, evinnerligen."     Psa. 23:1-6. 


Guds Kärlek förmår allt! 1 Kor. kap. 13.
Bibeln visar oss, att Guds Ord kan liknas vid nycklar, som låser upp och löser våra olika problem. När Jesus besökte aposteln Johannes, som hölls fången på ön Patmos, sade Jesus till honom: "Frukta icke. Jag är den Förste och den Siste och den Levande; jag var död, men se, jag lever i evigheternas evigheter och har Nycklarna till döden och dödsriket."  Upp. 1:17-18. 
Nycklarna, som Jesus talar om i bibeltexten, som besegrar djävulen och dödsriket, är Kärlekens Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande, Tacksamhetens Ande, Nåden & Barmhärtighetens Ande, Trons Ande, Bönens Ande, Givmildhetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Friden & Glädjens Ande, o.s.v. Dessa Nycklar är Levande och verksamma genom Jesus Kristus i de Helgade människornas ande. 
Se förklaring: Klicka här!Läs om det Tempel som Jesus Kristus skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen, där inga olika läror eller olika åsikter finns. Utan där råder en evig andlig gemenskap, ty Guds Ord säger om de Helgade, att: "Om vi vandrar i ljuset, såsom Kristus är ljuset, så hava vi gemenskap med varandra." 1 Joh. 1:17. Läs förklaringen - klicka här!


Upptäck kraften i att Tacka Gud i livets alla förhållanden! 
Kan vi förmå att tacka Gud även när vi har det svårt, liksom Jesus gjorde på korset har vi vunnit seger. Gud har lovat oss i sitt Ord, att om vi accepterar och tackar honom för den situation, som vi befinner oss i, hur svår den än är, och om vi tror att Gud är med oss i prövningen. Ja, då har vi möjlighet att få uppleva en övernaturlig gudomlig kraft, som frigör och förvandlar vår situation på ett sätt som är omöjlig att förklara.
Vår fysiska förmåga, att med vårt fysiska förstånd, försöka att räkna ut, varför en God Gud kan tillåta, att motgångar och prövningar komma i vår väg misslyckas alltid. Vi kan aldrig förstå Guds vägar med oss. Men så säger Bibeln, att: "Dem som älska Gud samverkar allt till det bästa." 
Gud vill, att vi skall acceptera det vi möter och "tacka honom i alla livets förhållanden." 
1 Tess. 5:16-18.   Se vidare förklaring: Klicka här!Det tredje världskriget! Bibelns profetior upplyser oss om, att hela världen står på gränsen till en enorm katastrof, ett tredje världskrig, som berör hela mänskligheten!
Guds profetior talar om, att "eld och svavel"  skall falla från himmelen och förgöra de ogudaktiga. Det kan inte tydas till annat, än att Gud tillåter ett omfattande atombombskrig, som kommer att rena jorden från all synd. Luk. 17:28-30.  Se symbolbilden här till höger! 
Vi kommer att få se, att själva grunden, som utlöser det tredje världskriget, är att både Palestina och Israel, vill ha Jerusalem, som sin huvudstad. Och fredsrörelser, samt världens regeringar har ingen möjlighet, att kunna stoppa den katastrof, som närmar sig med stormsteg, därför att ingen makt i världen, kan ändra eller göra Guds profetior om intet.
Läs mer här!
Bibeln talar tydligt om kyrkornas andliga död och förfall. Budskapet visar vägen till den kyrka som Jesus Kristus skapade år 33 på Pingstdagen. Läs mer!"VARFÖR BYGGER DU NOA EN BÅT?"

Jesus sade att den sista tiden skulle vara såsom på Noas tid. Noa predikade och varnade människorna, men de lyssnade inte. Matt. 24:39. Bibeln berättar, att när floden kom: "Visste de av intet." 

Skaror av de så kallade kristna har i dag vänt Gud ryggen, ty Jesus säger om dem: "Jag känner dina gärningar: du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore antingen kall eller varm. Men nu, då du är ljum och varken varm eller kall, skall jag utspy dig ur min mun."
"Du säger ju: Jag är rik, ja, jag har vunnit rikedomar och behöver intet; och du vet icke att du just är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken." Upp. 3:15-17.

Aposteln Paulus skriver mycket tydligt, om den yttersta tidens ondska, som skulle drabba Guds folk och han säger till Timoteus: "Men det må du veta, att i de yttersta dagarna svåra tider skola komma. Ty människorna skola då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygellösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod; de skola älska vällust mer än Gud, de skola hava ett sken av gudsfruktan, men skola icke vilja veta av dess kraft." 2 Tim. 3:1-5.

Jesus Kristus profeterade mycket tydligt om den tid, vi lever idag. Och han sade, att: "På jorden skall ångest komma över folken, och de skola stå rådlösa vid havets och vågornas dån." Luk. 21:25.

Läs om Den nya arken i vår tid: 
Att ta emot Jesus Kristus, som är Guds Ord i vår ande! - Klicka här!
"Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig." Joh. 16:32

Påskens budskap är ett glädjens budskap, som handlar om, att Jesus Kristus i sin trofasthet till sin Fader vann en fullkomlig seger över djävulen på Golgata. 
Läs mer om Påskens budskap här!
Bibeln visar, att människan är sin egen domare! Varje människa är själv fullt ansvarig för sina tankar, handlingar och för hur hon behandlar eller beter sig gentemot andra människor. Ingen människa kan skylla ifrån sig på någon annan för hur hon själv tänker och handlar. Ty Bibeln säger, att hon skall själv skörda vad hon har sått...Gal. 6:7

Många präster och predikanter och bekännande kristna i vår tid, tror och förkunnar felaktigt att Gud skall döma oss människor på den yttersta dagen, men sanningen är den att Jesus har inte: "Kommit för att döma världen, utan för att frälsa den." Joh. 12:47. 
Läs förklaringen här!
Nya hemsidor: Klicka här!


Lyssna! Om du vill leva som en sann kristen, lyssna då till aposteln Johannes, som säger: "Mina älskade, låtom oss älska varandra; ty kärleken är av Gud, och var och en som älskar sina medmänniskor, han är född av Gud och känner Gud."  1 Joh.  4:7. 
Men!
"Den som icke älskar sina medmänniskor, han har icke lärt känna Gud, ty Gud är kärleken...Om någon säger sig älska Gud och hatar sin broder, så är han en lögnare. Ty den som icke älskar sin broder, som han har sett, han kan icke älska Gud, som han icke har sett. Och det budet hava vi från honom, att den som älskar Gud, han skall ock älska sin broder." 

1 Joh.  4:8-21. 
Se vidare förklaring: Klicka här!I Kristi kors finns en gränslös kraft. En kraft, som består av Guds Kärlek, Renhet, Rättfärdighet, Ödmjukhet, Tacksamhet, Nåd, Trofasthet, Barmhärtighet, Givmildhet, Frid och Glädje, o.s.v. Om vi låter Guds Ord och Guds vilja få verka i oss och genom oss. Och om vi tillåter, att dessa goda egenskaper, som är ifrån Gud får växa fram i vår ande då skall vi få uppleva hur Ordet kommer att bryta ner den gamla syndiga människan i oss. Och samtidigt skapa ett nytt andligt liv i oss. Där vi, som Paulus kan säga, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20.
Se förklaring: Klicka här!


Obs! Guds Ord upplyser oss om, att Jesus kommer snart! Är du redo? Ett budskap till alla bekännande kristna: Äger du Jesus Kristus i din ande? Äger du Jesus Kristus i dina tankar och gärningar?  Se förklaring: Klicka här! 


Jesus sade: "Om en människa icke bliver född på nytt, så kan hon icke få se Guds rike."
Joh. 3:3. 
Bibeln säger, att det är omöjligt att kunna bli född på nytt, till en ny andlig människa, om vi tar bort ett enda av Guds Ord. Ty frälsningen och helgelsen finns endast i Guds Ord, som består av Kärleken Ande, Renhetens Ande, Rättfärdighetens Ande,Trofasthetens Ande, Godhetens Ande, Givmildhetens Ande, Nådens Ande, Barmhärtighetens Ande, Ödmjukhetens Ande, Fridens Ande, Tacksamhetens Ande, Glädjens Ande,  o.s.v. 
Aposteln Paulus som fann Jesus Kristus, samt frälsning och helgelse i Guds Ord sade i brevet till Galaterna, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."   Gal. 2:20. Se förklaring: Klicka här.Jesus Kristus vann en fullkomlig seger över djävulen på Golgata, genom sin trofasthet till sin Fader . I sin bön upplyser Jesus särskilt och säger: "Dock, jag är icke allena, ty Fadern är med mig." Läs mer - klicka här!Bibeln och historien visar oss vem den Katolska kyrkan är: 
Guds Ord visar tydligt, att de olika kyrkorna bygger sin verksamhet med en blandning av Guds Ord och det världsliga och sedan påstår de, att detta djävulens verk är ifrån Gud. Grunden till denna villfarelse kommer från den ogudaktige Kejsaren Konstantin, som är grundare till den Katolska kyrkan år 324 ef. Kr. Ty han sade: att: "staten skulle vara kyrkans stöd och beskyddare och kyrkan skulle vara statens stöd och beskyddare."
Den Katolska kyrkan kallas i Bibeln för moder Babylon, en skökokyrka. Och alla övriga kyrkor, som därefter har gått ut ifrån den Katolska kyrkan kalla för hennes döttrar. Bibeln säger om moder Babylon, att: "På hennes panna var skrivet ett namn med hemlig betydelse: Det stora Babylon, hon som är moder till skökorna och till styggelserna på jorden."   Upp. 17:5. 
Moder Babylon, den Katolska kyrkan och hennes döttrar har genom två tusen år fått en oerhörd antikristlig makt i Jesu namn. Ty Uppenbarelseboken säger, att de: "...fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var...Och den öppnade sin mun till att föra hädiskt tal mot Gud till att häda hans namn."  År efter år står denna antikrist och predikar villfarelse igenom präster och predikanter i de olika kyrkorna över hela världen.  Upp. 13:5-6. Se förklaring: Klicka här!Jesus Kristus, visar oss med den helige Ande och Guds Ord, den sanna vägen, in i Guds Rike! Se förklaring: Klicka här!


Vi har alla fått den fria viljan att välja våra tankar. Tankens makt är gränslös. Liksom Du med goda tankar kan få uppleva lycka och glädje, kan Du med negativa tankar tvingas leva i ångest, mörker och förtvivlan. Se förklaring: Klicka här!


Många har frågat vad bibeltexten i Uppenbarelseboken betyder där det står skrivet, att: "På den tiden skola människorna söka döden, men icke kunna finna den; de skola åstunda att dö, men döden skall fly undan ifrån dem." Upp 9:6. 
Ja, Guds Ord talar om den sista tiden hur bekännande kristna skall söka efter den frälsning och helgelse och gemenskap med himmelens Gud och Jesus Kristus, som aposteln Paulus talar om i brevet till Galaterna där han säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."  Gal. 2:20. 
Men på grund av, att vår tids präster och predikanter och bekännande kristna går sina egna vägar och inte lyssnar till Guds Ord. Utan lever ett världsligt oandligt liv, så kan de inte finna den gamla yttre människans död, ifrån synden, som bibeltexten i Uppenbarelseboken talar om.  Se förklaring: Klicka här! OBS! Om du inte vill se och förstå sanningen i detta budskap, då är det inte Bror Espegren du vänder dig bort ifrån. Utan det är Guds Ord, som du vänder dig bort ifrån. Och jag skriver inte för att döma eller anmärka hur du lever ditt liv, ty det bestämmer du själv. Jag skriver och bär fram samma budskap, som Jesus Kristus och lärljungarna predikade. Och det är du själv som bestämmer, att tro, eller inte tro på det som Guds Ord upplyser om. 
Jesus Kristus uppmanar oss, att tro på det, som tillhör Guds härlighet. Bibeln berättar, att när Jesus uppväckte Lasarus från de döda, sade han till Marta: "Sade jag dig icke, att om du trodde, skulle du få se Guds härlighet?"  Och den 7 april 1959 tog jag emot Jesus Kristus och Guds ord i mitt inre och har sedan dess sett och upplevt Guds härlighet gång på gång. Och därför känner jag ett stort ansvar, att dela med mig av denna Guds Nåd och härlighet till dig och alla människor i världen. Joh. 11:40.  Se Guds härlighet: Klicka här!Den 7 juni 2015 fick författaren till dessa sidor gå vidare efter många års sjukdom. Djävulen kunde angripa hans kropp, men ALDRIG hans ande! In i det sista fick han vittna om Gud och Jesus Kristus och han önskade inget högre än att få sprida budskapet och Guds Ord till alla som vill ta emot det. Därför kommer vi, Brors barn att se till att dessa hemsidor och budskapet får finnas kvar så länge vi lever och har möjlighet.
Vi önskar att alla som söker efter frälsning och helgelse och alla de som har det svårt, ska finna tröst i detta budskap.
Vår pappa hade en otrolig kunskap och intresse för allt! Han var positiv, ärlig, trogen och lojal. Han arbetade hela sitt liv för att ge åt andra och tog emot alla med öppen famn! Han var noga med att aldrig framhålla sig själv som ”skapare” av detta budskap utan poängterade att han endast var ett redskap åt Gud!


Enligt besöksstatistik hade dessa sidor haft över 500.000 besökare juni 2015.


Samlade DagensOrd.
 
1: Vedermödan i vår tid!  Klicka här!
1a: Ett glädjens budskap till alla ljumma kristna. Guds Kärlek förmår allt! Klicka här!
1b: Vårt största behov, som en kristen, är att lära känna Kraften i Guds heliga Ord. Klicka här!
2: Varje människa är sin egen domare. Och vad vi gör mot andra, det gör vi mot oss själva. Klicka här! 
2a: Bibeln uppmanar oss, att tacka Gud i alla livets förhållanden. Tacksägelse till Gud  är ett mäcktigt vapen, som de negativa makterna inte rår på.  Klicka här!
3: Läs om Jesu Kristi mirakulösa makt, över negativa tankar. Klicka här!
3a: Det var en man som frågade Jesus: Vad skall jag göra för att få ett evigt liv? Klicka här!
4:

4A:

Bibeln säger om dem, som tagit emot Jesus Kristus i sin ande, att det behövs icke, att någon undervisar eder. Klicka här!

Guds Rikes hemligheter. Klicka här!

5: Enligt Guds Ord, så är Ekumeniken ett djävulens verk, som vilseför människorna i vår tid.  Klicka här!
6: Negativa tankar skapar ångest och fruktan. Och ångest och fruktan finns inte i Guds rike. Klicka här!
6a: Bibeln talar om det tredje världskriget.Klicka här
7: Många har frågat: Hur kan man bli medlem i den kyrka, som Jesus Kristus skapade i människans ande år 33 på Pingstdagen? Klicka här
8: Guds Ord säger, att människans ande skall vara ett Tempel åt himmelens Gud. Klicka här!
9: Guds Ord säger ang. Nya testamentet, att aldrig mer skulle präster eller  predikanter göra gudstjänst i en jordisk helgedom.Klicka här!
10: Många har frågat vad livets mening är? Och Bibeln svarar, att: Livets mening är att finna Guds rike i  sitt inre. Klicka här!
11: Guds Ord säger om Jesus Kristus, att han står över alla namn i världen. Ty endast han  har nycklarna till döden och dödsriket. Klicka här!
12: Varje människa kan få uppleva fullkomlig frigörelse genom Jesus Kristus! Klicka här!
13: Jesu Kristi Kors återskapar människan till Guds avbild! Klicka här!
14: Ordet och tankens makt! Klicka här!
15: Frälsning och Helgelse kan inte byggas: "På egen visdom eller på mänskliga lärare." 1 Kor. kap. 3. Klicka här!
16: Jesus sade såsom det skedde på Noas tid! Klicka här!
17: Den Apostoliska Kyrkan genom två tusen år! Klicka här!


Många människor frågar i dag: "Herre! Till vem skall vi gå? Vem har den rätta läran? ? ?"..Apg. 4:1-12. 
Många har frågat vilken kyrka jag tillhör...Svaret är, att: Jag tillhör den kyrka och det Tempel, som Jesus Kristus grundlade i människans ande år 33 på Pingstdagen. Även du kan få bli medlem i samma Tempel, som aposteln Stefanus vittnade om i apg. 7...Alltså samma Tempel som apostlarna trodde på, där aposteln Paulus i brevet till Korintierna säger: "Veten I icke att I ären ett Guds tempel och att Guds Ande bor i eder."..1 Kor. 3:16. Ja, där aposteln  Paulus säger, att: "Nu lever icke mer jag, utan Kristus lever i mig."..Gal.2:20...Se vidare förklaring på hemsidorna. Klicka här!
Hälsningar

Gatumissionär
Bror Espegren 

SiteLock                                                                                          Copyright©